“รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด”

กรมการแพทย์ โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกปี 2566 “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด ร่วมแรงร่วมใจในการป้องกันปัญหายาเสพติด

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคม
ในทุกระดับที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก
ค.ศ. 2016 (UNGASS 20 16) มีการปรับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดเปลี่ยนกรอบความคิดจากสงครามยาเสพติดเป็นการใช้สาธารณสุขนำการแก้ไขปัญหา โดยเน้นการดูแลสุขภาพผู้ป่วยแบบบูรณาการ นำรูปแบบการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดมาใช้
เพื่อควบคุมให้ดำรงชีวิตอยู่โดยไม่รบกวนสังคม ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ให้ทันสมัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีแนวคิดในการกำหนดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด กำหนดโครงสร้างและกลไกในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติดของประเทศ การควบคุม
ยาเสพติด พืชเสพติด และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม การลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดที่เหมาะสม รวมถึงแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดโดยวิธีการทางสาธารณสุขแทนการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
โดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้รับการบำบัดรักษา ตลอดจนมีการติดตามช่วยเหลือให้กลับมาดำรงชีวิต
ในสังคมอย่างยั่งยืน

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)  กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหายาเสพติดกลายเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ที่ต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน สบยช. เป็นหน่วยงานหลักของกรมการแพทย์ ที่มีภารกิจในการบำบัดรักษายาเสพติดทุกชนิด ทั้งในรูปแบบของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศในรูปแบบเชิงบูรณาการ ส่งเสริมการบำบัดรักษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เกิดการดูแลอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก  สบยช. จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2566 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และตระหนักถึงโทษพิษภัยและร่วมแรงร่วมใจในการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยมีการจัดนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
การประกวดเต้นต้านภัยยาเสพติดชิงรางวัล เล่าประสบการณ์ผู้ผ่านการบำบัด และกิจกรรมต่างๆ บนเวที  กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานี จำนวน 400 คน ทั้งนี้หากประสบปัญหาเกี่ยวกับยาและสารเสพติดสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ สายด่วนบำบัดยาเสพติด 1165 หรือ Line official “ห่วงใย” ระบบแชทบอทที่จะตอบคำถามและประเมินตัวเองเกี่ยวกับการติดยาและสารเสพติด โดยสามารถค้นหาและเพิ่มเพื่อนด้วย ID Line @1165huangyai หรือเข้ารับการบำบัดรักษาที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ จังหวัดปทุมธานีและโรงพยาบาลธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง  ได้แก่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pmnidat.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »