ระดมความคิดผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด วางฉากทัศน์อนาคตกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนฉากทัศน์ภาพอนาคตของกระทรวงสาธารณสุข ให้ผู้บริหารและบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันทำข้อเสนอภาพอนาคตของกระทรวงสาธารณสุข ในระยะ 3 ปี ระหว่างปี 2567-2569 ว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ได้อนุมัติให้กำหนดตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง เพื่อรับผิดชอบบริหารและกำกับดูแลงานในภารกิจที่เพิ่มขึ้น ในการขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนระดับชาติ รวมถึงภารกิจที่ต้องเร่งดำเนินการตามกฎหมาย และกำหนดให้กระทรวงสาธารณสุข จัดทำข้อเสนอการปฏิรูปองค์กรทั้งด้านบทบาท ภารกิจและโครงสร้าง ระบบและวิธีการทำงานที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและบริการ รวมทั้งกลไกการบริหารงาน และด้านบุคลากร เพื่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ภายใน 1 ปี นับจากคณะรัฐมนตรีมีมติ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปองค์กรมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การปฏิรูประบบสุขภาพ ปฏิรูปเขตสุขภาพ ถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทบทวนการดำเนินงานปรับลดภารกิจที่ไม่จำเป็น จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้นเพื่อทบทวนฉากทัศน์ภาพอนาคตของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหาร กรมวิชาการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 90 คน เข้าร่วมประชุมทบทวนจัดทำฉากทัศน์ฯ ตามกลุ่มภารกิจ ประกอบด้วย ด้านบริหาร ด้านพัฒนาการแพทย์ ด้านพัฒนาการสาธารณสุข ด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ และด้านนักบริหาร โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นฤมล อุดมพร / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »