อย. ชวนตรวจสอบยาเสพติดก่อนทำลายให้สิ้นซาก กว่า 32 ตัน มูลค่า 21,419 ล้านบาท

อย. และหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมตรวจสอบยาเสพติดของกลาง น้ำหนักรวมกว่า 32 ตัน มูลค่า 21,419 ล้านบาท  ณ คลังยาเสพติดของกลาง อาคาร 6 ชั้น 1 ตึก อย. อย่างโปร่งใส ก่อนนำไปทำลายครั้งที่ 56 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ  ซึ่งในการทำลายยาเสพติดครั้งนี้ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NG) ในการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,200 °C พร้อมทั้งระบบควบคุมสารมลพิษที่เหลือจากการทำลายที่ทันสมัย มั่นใจได้ว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ตรงตามมาตรฐานสากล US EPA ในการกำจัดขยะอุตสาหกรรมอันตราย

     นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการตรวจรับ การตรวจพิสูจน์ การเก็บรักษา การทำลาย การนำไปใช้ประโยชน์ และการรายงานยาเสพติด พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นผู้เก็บรักษายาเสพติดของกลาง ณ คลังยาเสพติดของกลาง โดยในปี 2566 มียาเสพติดของกลางที่ทำลายจำนวนรวมกว่า 32,472 กิโลกรัม จาก 192 คดี มูลค่ารวม 21,419 ล้านบาท โดยมีเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ที่มีน้ำหนักมากสุดกว่า 20,680 กิโลกรัม รองลงมา คือ เมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) น้ำหนักกว่า 5,942 กิโลกรัม คาทีน (นอร์ซูโดอีเฟดรีน) + คาทิโนน  น้ำหนักกว่า  5,006 กิโลกรัม คีตามีน น้ำหนักกว่า 364 กิโลกรัม เฮโรอีน น้ำหนักกว่า 275 กิโลกรัม เอ็มดีเอ็มเอ น้ำหนักกว่า 85 กิโลกรัม โคคาอีน น้ำหนักกว่า 43 กิโลกรัม ไนเมตาซีแพม น้ำหนักกว่า 22 กิโลกรัม และฝิ่น น้ำหนักกว่า 6 กิโลกรัม ซึ่งจะนำไปทำลายในวันที่ 26 มิถุนายน 2566

     ทั้งนี้ ก่อนที่จะนำยาเสพติดของกลางไปทำลาย  คณะทำงานทำลายยาเสพติของกลาง ด้านตรวจรับ ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองทัพบก และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะต้องตรวจสอบยาเสพติดของกลาง เพื่อให้ทราบน้ำหนัก ลักษณะ และประเภทของยาเสพติด พร้อมทั้งสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจเบื้องต้นว่าเป็นยาเสพติดจริง และในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ประธานคณะทำงานทำลายยาเสพติของกลาง ด้านตรวจรับ จะส่งมอบให้ประธานคณะทำงานทำลายยาเสพติของกลาง ด้านขนย้ายเพื่อนำยาเสพติดของกลางไปทำลายที่ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ต่อไป

ที่มา : https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/193581

วันที่เผยแพร่ข่าว  23 มิถุนายน 2566     ข่าวแจก  124  / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »