อย. เปิดบริการรูปแบบใหม่ ตรวจ ปล่อย สินค้าผ่านด่าน ง่าย ๆ เพียงยื่นบัตรประชาชนใบเดียว

อย. เปิดบริการรูปแบบใหม่ ยื่นบัตรประชาชนใบเดียว สามารถออกของที่ได้รับอนุญาตจากระบบ eSubmission ของกองด่านอาหารและยา ลดระยะเวลา ลดความซ้ำซ้อน ลดการใช้กระดาษเพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อมและตรวจสอบสิทธิการออกของของตัวแทนได้ทุกด่านพร้อมกัน ง่าย ๆ ลดขั้นตอน เพิ่มการอำนวยความสะดวก รองรับนโยบาย FDA Digital Transformation นำองค์กรไปสู่ความรวดเร็ว ปลอดภัย นำไทยสู่สากล 

วันนี้ 26 มิถุนายน 2566 ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์กระบวนการออกของง่ายกว่าที่คิดซึ่งแนวคิดการดำเนินงานมาจากการที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายประเทศไทย 4.0 เน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนระบบราชการให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนของหน่วยงานรัฐ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัล (FDA Digital Transformation) ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ลดขั้นตอนการให้บริการเพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ประกอบการธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกระดับ เพื่อรองรับนโยบายการเป็น Smart อย. รวดเร็ว ปลอดภัย นำไทยสู่สากล

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการมอบอำนาจเพื่อกำหนด “สิทธิออกของ” จากการยื่นเอกสารด้วยกระดาษ ณ ด่านอาหารและยาแต่ละแห่ง เปลี่ยนเป็นการบริการอิเล็กทรอนิกส์เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว(One Stop Service) ที่ อย. โดยจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการมอบอำนาจเพื่อกำหนดสิทธิของตัวแทนออกของที่เกิดขึ้นในแต่ละด่านอาหารและยาพร้อมทั้งยังสามารถตรวจสอบสิทธิการออกของของตัวแทนออกของที่ด่านอาหารและยาทุกแห่งได้ในคราวเดียวกันทั้งประเทศ

เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่าการตรวจปล่อยสินค้าในรูปแบบใหม่นี้ สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวของผู้มีสิทธิออกของพร้อมข้อมูลเลขที่ใบขนสินค้า โดยจะเริ่มการนำร่องการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผ่านการอนุญาตจากระบบe-Submission ของกองด่านอาหารและยาก่อน

ที่มา : https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/193849

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »