การลงข้อมูลทันตกรรม

การบันทึกงานทันตกรรม เมื่อได้ให้บริการ หรือ ออกอนามัยโรงเรียน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขต้องมีการนำข้อมูลมาลงในส่วนของงานทันตกรรม เพื่อให้มีผลงานในส่วนของการตรวจสุขภาพฟัน การทำหัตถการต่างๆ มาดูวิธีการบันทึกข้อมูลงานทันตกรรมที่ถูกต้องกันนะครับ

1.เลือกปุ่มเมนู ระบบงานเชิงรับ เลือกOne stop service  ค้นหาชื่อ ผู้รับบริการ โดยค้นจาก ชื่อ-สกุล,HN หรือ ค้นตามที่อยู่

ลงขอ้มูลทันตะ

2.กดปุ่ม ตกลง จะปรากฏผู้รับบริการที่ค้นหา และให้คลิก ส่งตรวจ จะปรากฎ หน้าต่างการส่งตัว

ลงข้อมูลทันตกรรม

3.กรอกข้อมูลส่วน คัดกรอง,การวินิจฉัยโรค,ลงการจ่ายยา ให้ครบถ้วน

4.กรอกข้อมูล ส่วนทันตกรรม โดยระบุหัตถการ,ทันตแพทย์, รหัสซี่ฟัน, ค่าบริการ, รหัส ICD10,จำนวนซี่, จำนวนด้าน และจำนวนราก

5.คลิกที่ตั้งครรภ์ (กรณีที่ตั้งครรภ์) จะปรากฏดังภาพที่โดยการเลือกการให้บริการ ที่พบ จะมีตัวเลือกการให้บริการดังนี้    ***หากไม่ได้ตั้งครรภ์ให้ข้ามข้อที่ 6 ข้ามไปข้อที่7เลย***- ผู้รับบริการเป็นหญิงตั้งครรภ์

– ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากครั้งแรก พบฟันผุที่ยังไม่ได้รักษา…..ซี่

– พบเหงือกอักเสบ

– พบหินปูน

หลังจากเลือกข้อมูลที่ตรวจแล้วให้คลิก ตกลง

ลงบันทึกข้อมูลทันตกรรม

6.คลิกปุ่ม ตรวจสุขภาพฟันจะปรากฏดังภาพ(5) โดยจะต้องกรอกข้อมูล ดังนี้

ลงข้อมูลทันกรรม

ประเภทผู้รับบริการ:หญิงตั้งครรภ์ ,เด็กก่อนวัยเรียน, เด็กวัยเรียน, ผู้สูงอายุ และกลุ่มอื่นๆ

สถานที่: ในสถานบริการ, นอกสถานบริการ

ลงช้อมูลทันกรรม

 • จำเป็นต้องทา/เคลือบฟลูออไรด์
 • จำเป็นต้องขูดหินน้ำลาย
 • จำนวนฟันที่เคลือบหลุมร่องฟัน
 • จำนวนฟันแท้ที่ต้องอุด
 • จำนวนฟันที่เคลือบหลุมร่องฟัน
 • จำนวนฟันน้ำนมที่ต้องอุด
 • จำนวนฟันน้ำนมที่ต้องถอน/รักษาคลองรากฟัน
 • จำนวนฟันแท้ที่ต้องถอน/รักษาคลองรากฟัน
 • ประเภทความจำเป็นของการใส่ฟันเทียม
  • ต้องการใส่ฟันเทียมบนและล่าง
  • ต้องการใส่ฟันเทียมบน
  • ต้องการใส่ฟันเทียมล่าง
  • ไม่ต้องการใส่ฟันเทียม
  • จำนวนคู่สบฟันแท้กับฟันแท้
  • จำนวนคู่สบฟันแท้กับฟันปลอม
  • จำนวนคู่สบฟันปลอมกับฟันปลอม
 • สถานที่
  • ศพด.
  • ประถมศึกษารัฐบาล
  • ประถมศึกษาเทศบาล
  • ประถมศึกษาท้องถิ่น
  • ประถมศึกษาเอกชน
 • ระดับสถานศึกษา
  • ศพด.ชั้นปีที่ 1-3
  • ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6
  • มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6

7.หลังจากกรอกข้อมูลครบแล้วให้กดปุ่ม บันทึก

การที่จะได้ข้อมูลที่มีประสิทธิฺภาพ มีประโยชน์ ต้องอยู่ที่การลงบันทึกที่ถูกต้อง การลงข้อมูลทันกรรมที่ทำขึ้นนี้หวังว่าจะช่วยให้หลายๆท่านที่กำลังมารับงานใหม่หรือ น้องๆที่มาปฎิบัติงานใหม่ มีแนวทางการบันทึกที่ถูกต้องนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »