การลงเยี่ยมบ้าน

การลงบันทึกเยี่ยมบ้านตามประเภทต่างๆตามหลักการเยี่ยมบ้านของกลุ่มเป้าหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็น เยี่ยมผู้ป่วนเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ฯลฯ หลังจากได้มีการเยี่ยมบ้านเรียบร้อย ต้องมีการนำผลดังกล่าวมาลงบันทึกใน Hosxp PCU เพื่อให้มีข้อมูลส่งให้ สปสช. ต่อไป ขั้นตอนวิธีการลงขั้นข้างซับซ้อน ต้องค่อยๆศึกษา ต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนการลงที่ถูกต้องเพื่อเป็นแนวทางในการลง ลองมาดูกันครับ

การเยี่ยมบ้านแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. การลงเยี่ยมบ้านทั่วไป

2. การลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยคลินิกพิเศษ

ขั้นตอนที่ 1 คลิกเข้าสู่ระบบบัญชี 1-8  ระบบงานบัญชี 1 (กลุ่มประชากรทุกกลุ่มอายุ)

ลงบันทึกเยี่ยมบ้าน

ขั้นตอนที่ 2ค้นหาชื่อประชากรที่ต้องการลงข้อมูลหลังจากออกเยี่ยมบ้าน

ลงบันทึกเยี่ยมบ้าน

ขั้นตอนที่ 3 หลังจากเข้าสู่หน้า Person Detail แล้ว คลิกเยี่ยมบ้านตามจุดประสงค์ของการออกเยี่ยมบ้านในครั้งนั้นๆ โดยมีรายละเอียดในขั้นตอนต่อไป

ลงบันทึกเยี่ยมบ้าน

1.กรณีเยี่ยมบ้านทั่วไปหรือเป็นการเยี่ยมบ้านในครั้งที่ไม่มีความสัมพันธ์กับโรคประจำตัว

ขั้นตอนที่ 1.1 หลังจากคลิก เยี่ยมบ้าน  คลิก เพิ่มการเยี่ยมบ้าน (หรือแก้ไขการเยี่ยม ในกรณีที่ต้องการแก้ไขการเยี่ยมบ้านครั้งที่ผ่านมา)

ลงบันทึกเยี่ยมบ้าน

ขั้นตอนที่ 1.2 กรอกข้อมูลที่ได้รับจากการเยี่ยมบ้าน และ คลิก บันทึกลงบันทึกเยี่ยมบ้าน

ขั้นตอนที่ 1.3 จะพบข้อมูลการเยี่ยมบ้านที่ลงในครั้งนี้ ท่านสามารถ คลิก ปิด เพื่อลงข้อมูลคนถัดไป

ลงบันทึกเยี่ยมบ้าน

2. กรณีเยี่ยมบ้านผู้ป่วยคลินิกพิเศษ

ขั้นตอนที่ 2.1 หลังจากคลิก เยี่ยมบ้าน คลิก เพิ่มการเยี่ยมบ้าน (หรือแก้ไขการเยี่ยม ในกรณีที่ต้องการแก้ไขการเยี่ยมบ้านครั้งที่ผ่านมา)

ลงบันทึกเยี่ยมบ้าน

ขั้นตอนที่ 2.2 กรอกข้อมูลที่ได้รับจากการเยี่ยมบ้าน และ คลิก บันทึก

ลงบันทึกเยี่ยมบ้าน

ขั้นตอนที่ 2.3 จะพบข้อมูลการเยี่ยมบ้านที่ลงในครั้งนี้ ท่านสามารถ คลิก ปิด เพื่อลงข้อมูลคนถัดไป

ลงบันทึกเยี่ยมบ้าน

คำอธิบายเพิ่มเติม(1)

การลงข้อมูลเยี่ยมบ้านทั่วไป

ข้อมูล Vital sign

BW = Body weight น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)

Height = ส่วนสูง (เซนติเมตร)

BPS = Blood Pressure Systolic ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว (มิลลิเมตรปรอท)

BPS = Blood Pressure Diastolic ความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว (มิลลิเมตรปรอท)

Pulse = ชีพจร (ครั้ง/นาที)

RR = Respiration Rate อัตราการหายใจ (ครั้ง/นาที)

Temperature = อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

การวินิจฉัย

Dx.1 = การวินิจฉัยโรคลำดับที่ 1 จากอาการและอาการแสดงที่พบในลำดับแรกหรือโรคประจำตัวผู้ป่วยกรณีผู้ปวยมีโรคประจำตัว

Dx.2 = การวินิจฉัยโรคลำดับที่ 2 จากอาการและอาการแสดงที่พบในลำดับต่อมา

ประเภทการเยี่ยม ประกอบด้วย 16 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

 1. เยี่ยมบ้านครอบครัวปกติ
 2. เยี่ยมบ้านเด็ก 0 -5 ปี
 3. เยี่ยมบ้านผู้ติดยาเสพติด
 4. เยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช
 5. เยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่กลับจาก admit
 6. เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคติดต่อ
 7. เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ (ยกเว้น DM&HT)
 8. เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (DM&HT)
 9. เยี่ยมบ้านผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
 10. เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน
 11. เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียง
 12. เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดสังคม
 13. เยี่ยมบ้านวัยรุ่น
 14. เยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์
 15. เยี่ยมบ้านหญิงหลังคลอด
 16. เยี่ยมบ้านผู้ช่วยตนเองได้น้อย

บันทึกการเยี่ยม

          บันทึกข้อมูลแรกพบผู้ป่วยขณะออกเยี่ยมบ้านครั้งนั้น

อาการและอาการแสดง

          บันทึกอาการและอาการแสดงที่พบ

การพยาบาล

          บันทึกการให้การพยาบาล การรักษา

การให้คำแนะนำ

          บันทึกคำแนะนำที่ให้กับผู้ป่วย ซึ่งอาจเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวข้องกับอาการและอาการแสดงที่พบ

วันนัดถัดไป

          บันทึกตามความเหมาะสมของสภาพบุคคลที่พบ หรือ  นัด 1 ปี ในรายปกติ

การประเมินผล

          บันทึกสรุปผลการประเมินหลังการเยี่ยมบ้าน

คำอธิบายเพิ่มเติม(2)

การลงข้อมูลเยี่ยมบ้านคลินิกพิเศษ

ข้อมูล Vital sign

BW = Body weight น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)

Height = ส่วนสูง (เซนติเมตร)

BPS = Blood Pressure Systolic ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว (มิลลิเมตรปรอท)

BPS = Blood Pressure Diastolic ความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว (มิลลิเมตรปรอท)

Pulse = ชีพจร (ครั้ง/นาที)

RR = Respiration Rate อัตราการหายใจ (ครั้ง/นาที)

Temperature = อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

บันทึกการเยี่ยม

          บันทึกข้อมูลแรกพบผู้ป่วยขณะออกเยี่ยมบ้านครั้งนั้น

หัตถการ

          บันทึกหัตถการที่กระทำต่อผู้ป่วยขณะเยี่ยมบ้าน

ผลการวินิจฉัย

          บันทึกผลการวินิจฉัยจากอาการและอาการแสดง ซึ่งอาจเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวข้องกับโรคในคลินิกพิเศษ

Medication

          บันทึกยาและผลการเยี่ยมบ้านทางยาของผู้ป่วยในคลินิกพิเศษ

เพิ่มเติมการเยี่ยมบ้าน แบบทั่วไป Community Service 

1เข้า one stop service ดังภาพแล้วค้นหาชื่อผู้รับบริการที่ต้องการขึ้นมา

ลงบันทึกเยี่ยมบ้าน

2. กรอกข้อมูลการให้บริการให้ครบดังภาพ

ลงบันทึกเยี่ยมบ้าน

3. เมื่อคลิกปุ่มงานอื่นๆ –community service จะได้ดังภาพ

ลงบันทึกเยี่ยมบ้าน

4. กดบันทึกในหน้า one stop service

ลงบันทึกเยี่ยมบ้าน

การเยี่ยมบ้านปัจจุบันมีความหลากหลายมากในการบันทึกข้อมูล บางครั้งอาจเจอปัญหาว่าทำไมผลงานการเยี่ยมบ้านไม่ขึ้น ทั้งหมดนี้คงเป็นคำตอบว่า บางครั้งทำไมไม่ขึ้น เพราะมีการลงต่างที่กันทำให้ผลงานบางคนไม่ขึ้น ขั้นตอนการลงเยี่ยมบ้านนี้จะเป็นแนวทางในการลงบันทึกเยี่ยมบ้านที่ถูกต้อง หากมีข้อสงสัยก็สอบถามได้นะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »