การบันทึกคัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน-ความดัน

ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโรคแทรกซ้อนเป็นประจำทุกปี เพราะฉะนั้นการลงบันทึกข้อมูลการคัดกรองต่างๆไม่ว่าจะเป็น เท้า ตา จึงเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าท่บันทึกข้อมูลต้องทำการลงให้เรียบร้อยมาดูวิธีการลงบันทึกที่ถูกต้องกันนะครับ

ขั้นตอนที่ 1 คลิกเข้าสู่ระบบงานเชิงรับ  คลิก ทะเบียนคลินิกพิเศษ เบาหวาน/ความดัน

คัดกรองภาวะแทรกซ้อนโรคความดันเบาหวาน

 

ขั้นตอนที่ 2 Double Click เข้าชื่อผู้ป่วยที่ต้องการลงคัดกรองภาวะแทรกซ้อน

คัดกรองภาวะแทรกซ้อนโรคความดันเบาหวาน

 

ขั้นตอนที่ 3 เลือก การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน  คลิก เพิ่มการคัดกรอง

คัดกรองภาวะแทรกซ้อนโรคความดันเบาหวาน

 

ขั้นตอนที่ 4 เลือก Visit ที่ต้องการลงคัดกรอง โดยต้องตรงกับวันคลินิกจึงจะได้ Point**  คลิก ตกลง

คัดกรองภาวะแทรกซ้อนโรคความดันเบาหวาน

 

ขั้นตอนที่ 5 ลงข้อมูลการคัดกรองตา เท้า และอื่นๆตามที่ได้รับการคัดกรอง

คัดกรองภาวะแทรกซ้อนโรคความดันเบาหวาน

คัดกรองภาวะแทรกซ้อนโรคความดันเบาหวาน

ขั้นตอนที่ 6 จะปรากฏข้อมูลการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยในแต่ละครั้ง  คลิก บันทึก

คัดกรองภาวะแทรกซ้อนโรคความดันเบาหวาน

งานคัดกรองเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องทำการคัดกรองแต่ละปี แต่การบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องจะเป็นตัวบ่งบอกว่าได้มีการคัดกรองหรือไม่ ฉะนั้นบทความการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน-ความดันนี้จะช่วยให้ข้อมูลการคัดกรองของท่านสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »