เตรียมพร้อมด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม…รองรับภัยแล้ง

แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่

แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่

1.ติดตามสถานการณ์การเกิดภัยแล้ง

2.เตรียมความพร้อมของสถานบริการการสาธารณสุข

3.จัดเตรียมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในช่วงภัยแล้ง

4.สื่อสาร เตือนภัยสถานการณ์ภัยแล้ง

5.การเตรียมการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในช่วงเกิดภัยแล้ง

แนวทางปฎิบัติสำหรับประชาชน

1.ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง

2.เฝ้าระวังกลุ่งเสี่ยง หรือกลุ่มเปราะบางในบ้าน

3.กินอาหารปรุงสุกใหม่

4.สำรองน้ำในครัวเรือน

5.วางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัด

6.เน้นปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย

7.งดจุดไฟ เผาหญ้า หรือสูบบุหรี่

ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่ https://multimedia.anamai.moph.go.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »