คำสั่งจังหวัดแพร่ ฉบับ 38 : มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (28-04-64)

เนื้อหาโดยสรุป

1.ห้ามใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันการศึกษา เพื่อการเรียนการสอนที่มีผู้ร่วมกิจกรรมมากๆ
2.ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันมากกว่า 50 คน
3.หากจะจัดกิจกรรม ให้ขออนุญาตที่ ศปก.ตำบล เพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณา
4.งานศพจัดได้แต่ให้ดำเนินการตาม DMHTT
5.ปิดสถานที่ชั่วคราว เช่น ผับ บาร์ คาราโอเกะ ตู้เกมส์ เครื่องเล่นเด็ก ฯลฯ (เช็ครายละเอียด)
6.อาหาร เครื่องดื่ม จำหน่ายในร้านได้ไม่เกิน 23.00 น.
7.สุรา แอลกอฮอล์ ห้ามดื่มในร้าน
8.ห้างสรรสินค้า ให้ปิด 21.00 น.
9.ห้ามจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ยกเว้น จัดในครอบครัว

K38-1218-Phrae-covid-28-04-64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »