การขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกจากจังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่ ได้ประชาสัมพันธ์ แก่ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ หน่วยงาน องค์กร ฯลฯ ต่างๆ ได้รับทราบถึงแนวทางการขอเอกสารรับรองความจำเป็นใน การเดินทางจากจังหวัดแพร่ ไปยังจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด, พื้นที่ควบคุม, พื้นที่เฝ้าระวังสูง

สรุป คือ ถ้าออกต่างจังหวัด ให้ขอเอกสารรับรองความจำเป็น

*สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

รายละเอียดตามเอกสาร ดังนี้

phrae-public-relation64-1

แบบฟอร์มเอกสาร ชนิดต่างๆ ดังนี้

เอกสารสำหรับประชาชนทั่วไป

go-person64

เอกสารสำหรับสถานประกอบการ/หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ

go-bussi64

เอกสารสำหรับข้าราชการ / พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ

go-gov64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »