Hosxp PCU Manual Archive

การบันทึกการให้บริการวางแผนครอบครัว

งานวางแผนครอบครัวเป็นอีกหนึ่งงานในหน่วยบริการ ไม่ว่าจะเป็นการบริการให้คำปรึกษาการคุมกำเนิด การให้บริการคุมกำเนิดแบบต่าง เช่น การคุมกำเนิดด้วยถุงยาวอนามัย การฉีดยาคุมกำเนิด การรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด เป็นต้น มาดูวิธีการบันทึกให้บริการวางแผนครอบครัวที่ถูกต้องกันนะครับ ขั้นตอนที่ 1 คลิกเข้าสู่ระบบ One Stop Service ขั้นตอนที่ 2 กด Space Bar 1 ครั้ง  พิมพ์ชื่อบุคคลที่รับบริการวางแผนครอบครัว ขั้นตอนที่ 3 คลิก ส่งตรวจ ขั้นตอนที่ 4 ลงข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย Cheif Complain ลงรหัสการวินิจฉัย (กรณีรับบริการครั้งแรก ใช้รหัส Z300 ,

การบันทึกคัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน-ความดัน

ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโรคแทรกซ้อนเป็นประจำทุกปี เพราะฉะนั้นการลงบันทึกข้อมูลการคัดกรองต่างๆไม่ว่าจะเป็น เท้า ตา จึงเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าท่บันทึกข้อมูลต้องทำการลงให้เรียบร้อยมาดูวิธีการลงบันทึกที่ถูกต้องกันนะครับ ขั้นตอนที่ 1 คลิกเข้าสู่ระบบงานเชิงรับ  คลิก ทะเบียนคลินิกพิเศษ เบาหวาน/ความดัน   ขั้นตอนที่ 2 Double Click เข้าชื่อผู้ป่วยที่ต้องการลงคัดกรองภาวะแทรกซ้อน   ขั้นตอนที่ 3 เลือก การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน  คลิก เพิ่มการคัดกรอง   ขั้นตอนที่ 4 เลือก Visit ที่ต้องการลงคัดกรอง โดยต้องตรงกับวันคลินิกจึงจะได้ Point**  คลิก ตกลง   ขั้นตอนที่ 5

การบันทึกการเยี่ยมหลังคลอด(ลูก)

การเยี่ยมหลังคลอดลูก คือ กาติดตามเยี่ยมบ้านหลังได้ออกจากโรงพยาบาล ซึ่งทั้งแม่และลูกจะได้รับการเยี่ยมบ้านแต่การลงบันทึกข้อมุลต้องแยกบันทึกข้อมูลคนละส่วนกัน ลองมาดุวิธีการบันทึกเยี่ยมบ้านในส่วนของลุกที่ถูกต้องกันนะครับ ขั้นตอนที่ 1 คลิกเข้าสู่ระบบงานบัญชี 3(งานโภชนาการ,สร้างเสริมภูมิคุมกัน,อนามัยแม่และเด็ก อายุ 0 – 11 เดือน 29 วัน)   ขั้นตอนที่ 2 คลิก ลงทะเบียน   ขั้นตอนที่ 3 ค้นหาชื่อบุตรที่ต้องการลงเยี่ยมหลังคลอด  คลิก ตก   ขั้นตอนที่ 4 ข้อมูลเด็ก ลง น้ำหนักเด็กแรกเกิด   ขั้นตอนที่ 5 ลงข้อมูลการคลอด  

การบันทึกการเยี่ยมหลังคลอด (แม่)

การบันทึกเยี่ยมหลังคลอดเป็นการดูแลติดตามที่บ้าน หลังจาก โรงพยาบาลได้ส่งตัวกลับบ้านเพื่อไปพักฟื้นต่อ เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปเยี่ยมบ้านเสร็จตามแบบการเยี่ยมบ้านหลังจากนั้นต้องมีการนำข้อมูลที่ไปเยี่ยมบ้างมาลงบันทึกเพื่อเป็นช้อมูลการติดตามที่ต้องส่งต่อกับจังหวัด สปสช.ต่อไป ลองมาดูวิธีการลงบันทึกการเยี่ยมบ้านที่ถูกต้องกันนะครับ ขั้นตอนที่ 1 เลือก one stop service ค้นหารายชื่อที่ต้องการตรวจหลังคลอด ขั้นตอนที่ 2 คลิกเข้าสู่ระบบงานบัญชี 2 (หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์) ขั้นตอนที่ 3  Double Click ชื่อหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องการบันทึกการเยี่ยมหลังคลอด ขั้นตอนที่ 4 ลงข้อมูลตรวจหลังคลอด คลิก บันทึกการตรวจหลังคลอด ขั้นตอนที่ 5 ลงข้อมูลการดูแลหลังคลอดในครั้งนี้ คลิก บันทึก จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาให้แก้ไข visiteที่ได้บันทึกไว้ในหน้า

การบันทึกการคลอด

งาน anc หรือ งานรับฝากครภ์ ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทความก่อนว่า จะมีทั้งการดูแลระหว่างการตั้งครรภ์ หลังตั้งครรภ์ ในส่วนนี้จะพูดถึงการบันทึกหลังการคลอดในHosxp PCU เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับสถานบริการ มาดูกันนะครับว่า หลังจากคลอดแล้วเราต้องมีการบันทึกส่วนไหนบ้าง ขั้นตอนที่ 1 คลิกเข้าสู่ระบบงานบัญชี 2 (หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์) ขั้นตอนที่ 2  Double  Click  ชื่อหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องการบันทึกการคลอด ขั้นตอนที่ 3 ลงข้อมูลการคลอด ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน คลิก บันทึก เห็นไหมครับ ขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมาย เพียงแต่ต้องมีการบันทึกให้ครบ เพราะส่วนนี้จะเก็บไว้เป็นข้อมูลไว้ใช้ในการวางแผนการดำเนินงานต่อไปนะครับ ติดตามการบันทึกอื่นๆเช่นเยี่ยมหลังคลอดในมารดา ทารก ในบทความหน้านะครับ

Translate »